เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


เทศบาลตำบลเมืองเก่า พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำเครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2566 นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำเครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำเครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี โดยมีการแบ่งรูปแบบการดำเนินโครงการ ออกเป็น 2 กิจกรรม คือ การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชน กับการพัฒนาท้องถิ่น และการศึกษาดูงาน
“การบริหารจัดการขยะมูลฝอย”และ “การบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด (ชั่วคราว) เทศบาลปากน้ำแหลมสิงห์ , การศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน “จันทราบุรีปากน้ำแหลมสิงห์” จังหวัดจันทบุรี และการศึกษาดูงาน“หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข” หรือภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยบ้านนอก บ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-24
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-05