เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


การประชุมชี้่แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองเก่า


นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่าพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ในช่วงปี พ.ศ. 2565 เพื่อนำเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเตรียมพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประธานชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมแสดงความเห็นและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

2021-07-30
2021-07-30
2021-07-29
2021-07-28
2021-07-27
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-14
2021-07-13
2021-07-07