เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดในสถานที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


               จากรายงานข่าวสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปราจีนบุรี สำหรับสถานที่เสี่ยงที่ปรากฏในไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่ 407 เทศบาลตำบลเมืองเก่า โดยการนำของนายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่าและคณะผู้บริหารร่วมอำนวยการกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำความสะอาดล้างบริเวณรอบอาคาร ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ให้คำแนะนำ สถานประกอบการในการทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

          หากท่านใดสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ขอให้แจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง

       **อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ เช็คชื่อไทยชนะ**

            ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลเมืองเก่า

2021-07-30
2021-07-30
2021-07-29
2021-07-28
2021-07-27
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-14
2021-07-13
2021-07-07