14  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งภายในชุมชน จำนวน 5 ชุมชน (ชุมชนหนองกุลา ,ชุมชนเนินแห่ ,ชุมชนนครกบินทร์ ,ชุมชนบ้านรุ่งเจริญ และชุมชนบ้านเมืองใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด ประจำเดือน มกราคม 2565 (16-31 มกราคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ประจำเดือน มกราคม 2565 (16-31 มกราคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มกราคม 2565 (16-31 มกราคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 14 ชุด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
เช่าเต้นท์โค้งสีขาว โต๊ะพับ และเก้าอี้พลาสติก สำหรับโครงการจัดงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มกราคม 2565 (1-15 มกราคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาทำความสะอาดถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกสามทหารและในเขตเทศบาล ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างบุคคลดูแลบำรุงรักษาสวนอุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างบุคคลดูแลบำรุงรักษา สวนอุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง