28  พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1064 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อธงชาติไทย ธงอักษรพระนามาภิไธ ส.ท. และอุปกรณ์ติดตั้ง เพื่อใช้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อพานพุมดอกไม้แห้งโทนสีม่วง จำนวน ๑๐ พาน เพื่อใช้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานของสำนักปลัด (ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์) จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการโครงการจ้างบุคคลช่วยปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสำรวจประชากรและครัวเรือน จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ๓๐๐๐ เทศบาลตำบลเมืองเก่า เพิ่ม จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง