22  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานกองการศึกษา จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
โซ่เลื่อยยนต์/ตะไบ จำนวน 4 รายการ งานป้องกันฯ
15  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมเปลี่ยน น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมัน ซ่อมเปลี่ยนมือเปิดฝาท้าย รถยนต์หมายเลขทะเบียน บน-5949 ปราจีนบุรี งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1064 ปราจีนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-3082 ปราจีนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง