17  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (ห้องน้ำสำนักงานเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน 2564 (16-31 กันยายน 2564) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงประจำสัญลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขนาด 60x90 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน 2564 (16-30 กันยายน 2564) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเมืองเก่า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว ตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเมืองเก่า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง