เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
รายงานผลการเข้ารับการอบรม
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงินการเก้บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 (ฉบับใหม่) [ 10 ม.ค. 2567 ]70
2 โครงการอบรมร่วม หลักสูตรฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง เพื่อให้พ้นความรับผิดจาก พ.ร.บ.วินัย ฯ [ 19 ก.ย. 2566 ]135
3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำเครือข่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]157
4 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา [ 25 พ.ค. 2566 ]157