เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสาคร พวงชะอุ่ม
ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า

นายณรงค์ นนบุญ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า เขต 1
 
 
นางสาววราภรณ์ ทรงนวรัตน์ นางสาวอัมพา นึกชอบ นายณรงค์ นนบุญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า
 
นายทรงกรด ทองคำ นายสมนึก งามชาลี นายสิทธิโชค ธัญญอนันต์ผล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า เขต 2
     
นางประทุมทอง คำภูษา นางสไบทอง หอมจันทร์ นายนพรัตน์ อำมาตย์ไทย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า
     
นายนิจรินทร์ ทองพูล นายสาคร พวงชะอุ่ม นายอำนาต สอนสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า