เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

   
 
 

นางวาลินี  โกฉิม

 
  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
     
 

(อัตราว่าง)

 
  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ  
 
 
 


นางสาวตุลยา  เจริญชัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววิภารัตน์  อุดงผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์