เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

   
 
 

นางวาลินี  โกฉิม

 
  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
     
 

นางนภา แก่งศิลา

 
  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ  
 งานธุรการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานประชาสัมพันธ์

นายนราธิป ลันวงษา
นางสาวตุลยา  เจริญชัย นางสาวตุลยา  เจริญชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวลลิตา พิมพ์โพชา

นางสาววิภารัตน์  อุดง


คนงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
   
 
 
นายชยันธร ไชยฤทธิ์
    พนักงานจ้างเหมา