เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
กองช่าง

                           
 

    นายธีรพัฒน์  สุวรรณเกตุ

 
        ผู้อำนวยการกองช่าง  

                 ฝ่ายวิศวกรรมโยธา

                                             

   ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

                                                                                

                     (อัตราว่าง)

 

             (อัตราว่าง)

            หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

    หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 

 

                                                                               ฝ่ายวิศวกรรมโยธา

 

                           
 

            (อัตราว่าง)

 
 

    หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

 

 

                    งานวิศวกรรม

       งานสาธารณูปโภค

          งานสวนสาธารณะ

                                               

                      (อัตราว่าง)

            (อัตราว่าง)

         นายบุญหลาย  อุ่นใจ

               วิศวกรโยธา ปก./ขก.         นายช่างไฟฟ้า ปง.        นายช่างโยธาชำนาญงาน

    

                             
 

        นายนิพล  แก้วคุณ

 
          พนักงานขับรถยนต์  
                                                                                                
               นายจาลึก  กองจันทร์

                                                         

        นายนพพร  พรเลิศ
                        คนงาน                                                                     พนักงานจ้างเหมา

 

 

 

                                                                                 ฝ่ายวิศวกรรมโยธา

                           งานธุรการ

 

                 งานสำรวจและออกแบบ/งานผังเมือง                      

                                                                                                   
                     นางสาวอนุตรา พระคง                                                  (อัตราว่าง)
                       เจ้าพนักงานธุรการ                                              สถาปนิก ปก./ชก.
                                                            

              นางพัฒตาพร  บุญเมืองมี

 

           (อัตราว่าง)

               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ        ผู้ช่วยนายช่างโยธา
                                                                    

             นางสาวอรวรรณ พรมที

 

นางสาวกาญจนา  ช่วยสงเคราะห์

                       คนงาน                     คนงาน
              

            นางสาวธันยพร  มณีรัตนกิติคุณ

 

 

                   พนักงานจ้างเหมา