เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
กองช่าง

   
 

นายธีรพัฒน์  สุวรรณเกตุ

 
  ผู้อำนวยการกองช่าง  

ฝ่ายวิศวกรรมโยธา

 

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


 

(อัตราว่าง)

 

นายเอกราช  อินทรโอภาส

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ฝ่ายวิศวกรรมโยธา

   
 

(อัตราว่าง)

 
  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา  

งานวิศวกรรม

งานสาธารณูปโภค

งานสวนสาธารณะ

   

(อัตราว่าง)

(อัตราว่าง)

นายบุญหลาย  อุ่นใจ

วิศวกรโยธา ปก./ขก. นายช่างไฟฟ้า ปง. นายช่างโยธาชำนาญงาน
     
 

นายนิพล  แก้วคุณ

 
  พนักงานขับรถยนต์  
   
 

นายนพพร  พรเลิศ

 
  พนักงานจ้างเหมา  
   
 

นายจาลึก  กองจันทร์

 
  คนงาน  

ฝ่ายวิศวกรรมโยธา

     
 

นายเอกราช  อินทรโอภาส

 
 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 

งานธุรการ

 

งานสำรวจและออกแบบ / งานผังเมือง

   
นางสาวอนุตรา พระคง   (อัตราว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ   สถาปนิก ปก./ชก.
   

นางพัฒตาพร  บุญเมืองมี

 

นายชวัฒไชย ชัยบุรุษ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วยนายช่างโยธา
     

นางสาวอรวรรณ พรมที

 

นางสาวกรรณิการ์ สินธ์พนา

คนงาน   พนักงานจ้างเหมา

   

นางสาวกาญจนา  ช่วยสงเคราะห์

 

นางสาวธันยพร  มณีรัตนกิติคุณ

คนงาน   พนักงานจ้างเหมา