เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
กองช่าง

   
 
 

นายธีรพัฒน์  สุวรรณเกตุ

 
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
 

(อัตราว่าง)

 
  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
   

(อัตราว่าง)

 

(อัตราว่าง)

นายช่างโยธา   นายช่างโยธา
     

(อัตราว่าง)

 

นายเอกรัฐ  ชื่นกลาง

เจ้าพนักงานธุรการ   นายช่างไฟฟ้า
 


นายภาณุพงศ์  เกตุอุบล

นายกฤษฏา  แนนสินธุ์

นางพัฒตาพร  บุญเมืองมี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

- ว่าง -
นายธนากร  สีทองเพีย นางสาวกาญจนา  ช่วยสงเคราะห์
พนักงานขับรถยนต์ คนงาน คนงาน
 
 
   นายจาลึก  กองจันทร์  
   คนงาน