เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
หัวหน้าส่วนราชการ

                                                                                            
         นางสุรีย์พร บุญสร้าง  
    รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า  
        โทร : 08-1295-1740  
                                                             
                           
  นางสุรีย์พร บุญสร้าง  
    รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า  
    โทร : 037 452612 ต่อ 124  
                

 

    นางสาววรรณลักษณ์ อัครเมธารัตน์ นางณันทนา พุทธสุวรรณ์              นายธีรพัฒน์ สุวรรณเกตุ
  หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง            ผู้อำนวยการกองช่าง
     โทร : 037 452612 ต่อ 111 โทร : 037 452612 ต่อ 112  โทร : 037 452612 ต่อ 113
              
            นางสาวนริศรา นารีจันทร์  นางธัญพร บุพชาติ นางธัญลักษณ์ โกฉิม
    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
          โทร : 037 452612 ต่อ 114 โทร : 037 452612 ต่อ 109 โทร : 037 452612 ต่อ 116