เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
สำนักปลัดเทศบาล

                             
  นางสาววรรณลักษณ์ อัครเมธารัตน์  
           หัวหน้าสำนักปลัด  
                          
         นางนภา แก่งศิลา  

                   นางสาววรรณลักษณ์ อัครเมธารัตน์

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 

                       หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
              รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 

                                                                       ฝ่ายอำนวยการ

      งานบริหารงานทั่วไป               งานธุรการ

        งานการเจ้าหน้าที่

 
    นายยิ่งยศ  สุวรรณศักดิ์

    นางสาวชลันดา  ไทรแก้ว

             (อัตราว่าง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

       งานสวัสดิการสังคม

 

 

                                                                                                                 งานนิติการ

                                                                                                       

     นางสาวพาฝัน  ขวัญข้าว

 

                                                                                                      นางสาวประภัสสร ก้อนสันทัด

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ                                                                                                              นิติกรชำนาญการพิเศษ
  

       นายทองคำ เกิดแก้ว 

นางสาวสิรพิชชา จันทราสินธุ์

     นางสาวนัฐติกาล บุญเพ็ง

       พนักงานขับรถยนต์                คนงาน                 คนงาน
     

    นางจำลองรัตน์  ชื่นจิตร์

    นางสาวจีรนุช  พิมเสน

      นางสาวโสภิตา ศิรินารถ

        พนักงานจ้างเหมา       พนักงานจ้างเหมา          พนักงานจ้างเหมา
                                                  
      นางสาวปณิดา สีต้น

     

  นางสาววรรณวิไล ศรีภักดี

        พนักงานจ้างเหมา                พนักงานจ้างเหมา

 

    

                                                                           ฝ่ายปกครอง

 

 

                               
 

นางสาววรรณลักษณ์  อัครเมธารัตน์

 
 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 
งานทะเบียนราษฎร์                               

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     

นายประสิทธิ์  สร้อยสมวงษ์

 

นายเจษฎา  ฉัตรไธสง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน
     

  นางสาวนิภารัตน์  ทิพย์เขต

   
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน    
                                                                                                      

 นางสาวพนิดา ปุญญนิรัตน์

                                                                                                   (รอดำเนินการ)
         พนักงานจ้างเหมา                                                                                                   พนักงานจ้างเหมา
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

                                

 

    นายเจษฎา  ฉัตรไธสง

 

   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
       สาธารณภัยปฏิบัติงาน
 
                                       ชุดที่ 1  
                             
 

        นายณัฐพงษ์  สียา

 
          พนักงานขับรถยนต์
             หน้าหน้าชุด
 
         

      นายสุรศักดิ์  เจริญทรัพย์

      นายศรีเดช  แพงสมศรี

           นายสุเทพ  ภู่ดาย

         พนักงานขับรถยนต์           พนักงานดับเพลิง           พนักงานดับเพลิง
         

     นายจักรพันธ์  มหาวงษ์

         นายศราวุฒิ  ทุมดี

      นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ธรรม

        พนักงานดับเพลิง          พนักงานดับเพลิง            พนักงานดับเพลิง

 

                                        ชุดที่ 2  
                             
 

      นายสถาพร  เหมเพชร

 
          พนักงานขับรถยนต์
            หน้าหน้าชุด
 

 

      

      นายธีรศักดิ์  มหาวงษ์

     นายเชาวรัตน์  เครือใหญ่

   นายเสกสรร  ช่วยสงเคราะห์

        พนักงานขับรถยนต์         พนักงานดับเพลิง         พนักงานดับเพลิง
           

      นายมงคล  บุญเมืองมี

       นายสมนึก  อ่อนตา

            นายสมศักดิ์   อ้วน

        พนักงานดับเพลิง          พนักงานดับเพลิง            พนักงานดับเพลิง