เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
สำนักปลัด

     
  นางสาววรรณลักษณ์ อัครเมธารัตน์  
  หัวหน้าสำนักปลัด
 

   
(อัตราว่าง)

(อัตราว่าง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวประภัสสร ก้อนสันทัด นางสาวรัตนาภรณ์ พันธ์กุล นางชาดิกามาศ  พาณิชโชติพงศ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
 
 
นายประสิทธ์  สร้อยสมวงษ์ พ.จ.อ.โกวิทย์  ชำนิ

(อัตราว่าง)

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการ
     

นายทวีศักดิ์  ยอดแสง

 

นางสาวนิภารัตน์  ทิพย์เขต

พนักงานวิทยุ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
 
 

นายสุรศักดิ์  เจริญทรัพย์

นายนิพล  แก้วคุณ

นายสถาพร  เหมเพชร

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
 
 

นายธีรศักดิ์  มหาวงษ์

นายมงคล  เมืองนามา

นางสาววิภาวดี  อ่อนจินลี

พนักงานขับรถยนต์ พนักงานดับเพลิง คนงาน
 
 
นางสาววรรณนิสา  แววศรี นายจักรวุธ  หวันทา นางกนกศิริ  วรรณสันต์
คนงาน คนงาน คนงาน
 
 
-วาง- นางกัณยา  พรมสี

นางสาวปารดา  พระประทุม

คนงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
นายมงคล  บุญเมืองมี นายคุณานนต์  ทองสังข์ นายเชาวรัตน์  เครือใหญ่
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
 
   
นายณัฐพงษ์  ลียา นายสุเทพ  ภู่ดาย นายศรีเดช  แพงสมศรี
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
 
 
 
นายเสกสรร  ช่วยสงเคราะห์ นายจักรพันธ์  มหาวงษ์ นายพิชัย  พาสี
พนักงานดับเพลิง คนงานประจำรถน้ำ คนงานประจำรถน้ำ