เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
กองคลัง

                       

                           
 

    นางณันทนา  พุทธสุวรรณ์

 
         ผู้อำนวยการกองคลัง  

   

                 ฝ่ายบริหารงานคลัง

 

                                                        ฝ่ายพัฒนารายได้

                                                                                      

                นางอาทิตยา  เหมเพชร

 

                                                                              นางอาทิตยา  เหมเพชร

              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง                                                          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
                                                                         หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 

 

                                                                           ฝ่ายบริหารงานคลัง

 

           งานธุรการ

    งานการเงินและบัญชี

        งานพัสดุและทรัพย์สิน

                      
                     (อัตราว่าง)

            (อัตราว่าง)

           นางดรุณี  หนูแก้ว

                เจ้าพนักงานธุรการ   นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.

       นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 

                                                                
            นางสาวธัมมภัสสร  เมธิโยธิน  

    นางสาวศศิมา สงวนทรัพย์

             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง                      คนงาน
                                                               
              นางสาวกนกวรรณ  รื่นลา  

   นางสาวธัญญาภรณ์  ชัยจำ

                  พนักงานจ้างเหมา                 พนักงานจ้างเหมา

 

                                                                       ฝ่ายพัฒนารายได้

 

                                        
 

       นางอาทิตยา  เหมเพชร

 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
       หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 

        งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

 

                                                      งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

                                                                                   

                      (อัตราว่าง)

 

                                                                               (อัตราว่าง)

          เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.  

                                                                  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.

                                                                                   

                       (อัตราว่าง)

 

                                                                     นางสาวพรนิพา พูนผล

            ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                                                                                   คนงาน
             

                  (กำลังดำเนินการ)

   
                  พนักงานจ้างเหมา