เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
กองคลัง

   
 
 

นางสุนทรี  สุวรรณกูฏ

 
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
   

นางสาวละอองดาว  หัสกิจ

 

นางอาทิตยา  เหมเพชร

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 

(อัตราว่าง)

นางดรุณี  หนูแก้ว

(อัตราว่าง)

นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     
 

(อัตราว่าง)

 
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
 
 
 

นางสาวสร้อยมณี  บุญคง

นางสาวธัมมภัสสร  เมธิโยธิน

นายบรรจง  วงษ์สอน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง คนงาน
 
   

นางสาวพิมพ์ชนก  ชัยตระกูล

 

นายพงศกร  ศรีใส

คนงาน   พนักงานจ้างเหมาบริการ