เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
 

นางธัญพร  บุพชาติ

 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
   
 
 

นางธัญพร  บุพชาติ

 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
 
 

นางสาวพัชราพร  ถึกไทย

นางอัจฉราภรณ์  เจริญทรัพย์

(อัตราว่าง)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักสันทนาการปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการ
 
   

นางปัฐมาพร  กองคำ

 

นางสาวปรางวลัย  เกียรติพันธ์โยธิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   คนงาน
     
     
     
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองเก่า

 
 
   

นางสาวสุวรรณีย์  ภูมี

 

นางสาวอารยา  พรมเปลว

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไผ่

 
 
   

นางสาวศศิธร  ท้าวคำ

 

นางสาวแบ่งลาย  ซุยเจริญ

ครู   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี

 
 
   

นางสาวสมพร  กงกุล

 

นางสาวปิยะพร  กงกุล

ครู   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก