เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   
 
 

นายสุรพจน์  มาณพ

 
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
     
 

(อัตราว่าง)

 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
 
   

นางสาวชัชจิรา  สุขไทย

 

นางสาวพัชรียา  เจ้ากลดี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

 
 

นายทองคำ  เกิดแก้ว

นายบุญเลิศ  รัตนวงษ์

นายสุทัศน์  ไชยสุนทร

พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
 

 

นายสมบัติ  ปิดตาฝ้าย

นายเจนณรงค์  ดวงจรัส

นางสาวนภัสรพี  จันดาขำ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา คนงาน คนงาน
 
 
 

นายหนิง  ผามบุญ

นายดนตรี  แสนวันนา

นายพิชิต  พืชเพียร

คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
 
 
 

นายทองนาค  โยธาพันธ์

นายสมนึก  คงอารมณ์

นายหนึ่งนคร  เวียงจันทร์

คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
 
 
 

นายมาโนชน์  เสกทัก

นายณุรัตน์  เกาะเพชร

นายธวัชชัย  อินโป้

คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
 
 
 

นายสมพิศ  ศรีเมือง

 

นายปราธเมศ  ปราเดช

คนงานประจำรถขยะ   คนงานประจำรถขยะ