เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   
 

นางสาวนริศรา นารีจันทร์

 
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 

หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข

     

(อัตราว่าง)

 

(อัตราว่าง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 

หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

   
 

(อัตราว่าง)

 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 

 

            งานธุรการ

 

งานส่งเสริมสุขภาพ/งานควบคุมและป้องกันโรค

                           

          นางสาวเกศรินทร์  กองศรี

 

            นางสาวประภาพร  จันทร์ต้น

          เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                นักวิชาการสุขาภิบาล
     

นางสาวนาตยา จันทร์ธรรม

 

นายอนุสรณ์ ชูตระกูลวงศ์

คนงาน    คนงาน
   

นางสาววราภรณ์ บุญจ้อย

 

นายธวัช แก้วกุลวงษ์

คนงาน   พนักงานจ้างเหมา
   

นางสาวสุมินตรา  ไกยฝ่าย

 

นายคุนาสิน จันทรา

พนักงานจ้างเหมา   พนักงานจ้างเหมา

 

ฝ่ายบริการงานสาธารณสุข

 

     
 

(อัตราว่าง)

 
 

หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข

 

งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 

งานรักษาความสะอาด

   
(อัตราว่าง)   นางสาวชัชจิรา  สุขไทย

นักวิชาการสุขาภิบาล ปก.

 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

งานรักษาความสะอาด

 
     
  นางสาวชัชจิรา  สุขไทย  
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
 

คันที่ 1

 
     
 

นายอดุลย์  สมเทพ

 
  พนักงานขับรถยนต์  
 

นายมาโนชน์  เสกทักษ์

นายสมพิศ  ศรีเมือง

นายศุภชัย  เสกทัก

คนงาน คนงาน คนงาน
 

คันที่ 2

 
     
 

นายสมบัติ  ปิดตาฝ้าย

 
  พนักงานขับรถยนต์  
 

นายหนิง  ผามบุญ

(อัตราว่าง)

นายหนึ่งนคร  เวียงจันทร์

คนงาน  คนงาน คนงาน
 

คันที่ 3

 
     
 

นายเชาวลิต  บุญดี

 
  พนักงานขับรถยนต์  
     

นายพิชิต พืชเพียร

นายทองนาค  โยธาพัน

นายณุรัต  เกาะเพชร

คนงาน คนงาน คนงาน