เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564

 
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำเครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2566
  รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566
 
25 พ.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนด วัน เวลา และเส้นทางในการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเมืองเก่า
19 พ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ
18 พ.ค. 2566 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
18 พ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2565 ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงาน โดยสามารถดาวน์โหลดหลักสูตรฯๆ ได้ที่เว็ปไซต์ www.nacc.go.th
18 พ.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ตอบข้อหารือปัญหาอุปสรรคการดำเนินการเก็บและขนมูลฝอย
25 พ.ค. 2566 สัญญาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการชุมชนก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยบ้านนางเลงเหนือ จากถนน คสล.เดิม ถึงที่ดินนายบุญธรรม สามารถ ชุมชนบ้านนางเลง หมู่ที่ 5 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
25 พ.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
23 พ.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องเก็บของบริเวณฝั่งตรงข้ามศาลาประชาคม ชุมชนบ้านเนินแห่ หมู่ 12 ตำบลเมืองเก่า
23 พ.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
16 พ.ค. 2566 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ จากทางเข้าโรงเรียนบ้านไผ่ซอยบ้านนายสายนต์ สืบราษฎร์
 
เตือนภัย!!! โรคพิษสุนัขบ้าระบาดหนัก อันตรายถึงชีวิ
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?